התקנים ניידים לסגל

נוהל – השתתפות המכללה ברכישת התקן נייד

מרצה זכאי לקבל מהמכללה, אחת לכל שלוש שנים בתקופת היותו חבר הסגל האקדמי הבכיר של המכללה, השתתפות בעלות רכישת התקן נייד לצורך עבודתו במכללה, בכפוף לתנאים המפורטים בנוהל.

קרא עוד…

תהליך מימוש הסדר ניידים למרצים 

מסמך המתאר את אפשרויות הרכישה למחשבים ניידים למרצי המכללה.

קרא עוד…

טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת התקן נייד 

יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ולהגישו חתום לאגף משאבי אנוש ושכר.

קרא עוד…